Công trình tòa nhà văn phòng 7 tầng 12x16m tại Tân Bình

Công trình, Công trình đang thi công, chị Thủy

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 3
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 3

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 4
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 4

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 7
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 7

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 8
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 8

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 9
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 9

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 11
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 11

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 12
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 12

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 13
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 13

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 14
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 14

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 15
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 15

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 17
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 17

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 18
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 18

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 19
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 19

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 20
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 20

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 21
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 21

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 22
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 22

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 23
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 23

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 24
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 24

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 25
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 25

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 26
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 26

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 12
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 12

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 13
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 13

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 14
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 14

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 15
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 15

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 16
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 16

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 17
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 17

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 18
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 18

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 19
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 19

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 20
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 20

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 23
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 23

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2

Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2

Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2

Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5
Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5

Bề mặt bê tông sau khi làm láng
Bề mặt bê tông sau khi làm láng

Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông
Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông

Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5
Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5

Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5
Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5

Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng
Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng

Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6
Sắt chuẩn bị đóng sàn tầng 6

Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6
Chống tăng và đóng cốt pha tầng 6

Kiểm tra cốt pha sàn
Kiểm tra cốt pha sàn

Cầu thang thông tầng
Cầu thang thông tầng

Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6
Chống tăng chịu lực tầng 5 và tầng 6

Ghép sắt sàn
Ghép sắt sàn

Thợ đang vô sắt sàn tầng 6
Thợ đang vô sắt sàn tầng 6

Mặt bằng sắt sàn tầng 6
Mặt bằng sắt sàn tầng 6

Mặt sàn tầng 6
Mặt sàn tầng 6

Mối gối sắt sàn
Mối gối sắt sàn

Sắt sàn tầng 6
Sắt sàn tầng 6

Đối tác tin cậy của mọi nhà
Đối tác tin cậy của mọi nhà

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng 6

Thợ đang xây tô vách
Thợ đang xây tô vách

Thợ đang xây tô vách cầu thang
Thợ đang xây tô vách cầu thang

Thợ đang vô sắt trụ cầu thang
Thợ đang vô sắt trụ cầu thang

Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6
Cốt pha sàn chống đỡ tâng 6

Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái
Mặt bằng sắt sàn tầng cuối chuẩn bị cho hệ mái

Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt
Thợ đang xây tô vách ở tầng trệt

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị đổ hệ mái
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng cuối chuẩn bị đổ hệ mái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *